Почетна декларация: безплатен образец на писмо

МОДЕЛ СЕРТИФИКАТ НА ЧЕСТ - Почетният сертификат служи за доказване на вашата добросъвестност и за обосноваване на ситуация (смяна на адрес, PACS и др.). Ето примерна клетва, безплатна за изтегляне.

Изтеглете документа

Г-н Име Фамилия

Функция

Адрес

пощенски код

Телефонен номер

Имейл адрес

На вниманието на

Г-н.

Адрес

пощенски код

Дата на мястото

Относно: Декларация за чест

Уважаеми,

Аз, долуподписаната госпожо / мадмоазел / сър ( собствено име фамилия ), пребиваваща на ( адрес ), удостоверявам на моята чест, че ( точно посочвам фактите, които са предмет на декларацията ).

Отбелязах наказателните наказания, понесени от автора на фалшива атестация.

Създадени да служат и да отстояват правилното.

(място), на (дата)

Подпис

Изтеглете документа